در ویدیوی زیر انواع سیستم پود گذاری را مشاهده میکنیم.

 مدت زمان: 5 دقیقه 56 ثانیه