حلاجی:

قسمت حلاجی، اولین مرحله از عملیات ریسندگی محسوب می شود و توده الیافی که به صورت بسته هایی به نام عدل وارد کارخانه می شوند، در این قسمت به وسیله ماشین آلات مخصوصی باز و مخلوط شده و ضمن انجام این عملیات به مقدار قابل توجهی مواد خارجی از الیاف جدا و تمیز می شوند. در انتهای این قسمت، الیاف توسط ماشین بالش (متکا پیچی) به صورت لایه لوله شده از این قسمت خارج می شود.

عدل پنبه:

الیاف پنبه بعد از کشت و برداشت قبل از اینکه وارد کارخانه های نساجی شوند، به کارخانه های پنبه پاک کنی برده می شوند و در این کارخانه ها، به وسیله ماشین آلات مخصوصی دانه های موجود در الیاف جدا می شوند که این عمل را جین کردن می نامند و دانه های جدا شده به مصارف مختلف از جمله در کارخانه های روغن نباتی برای روغن کشی به مصرف می رسند و الیاف آن برای تهیه نخ و پارچه بسته بندی (عدل بندی) شده و تحویل کارخانه های نساجی می شوند.

عدل پنبه

ابعاد و وزن عدلها در کشورهای مختلف باهم متفاوت است و در جدول زیر مشخصات عدلهای چند کشور نشان داده شده است.

نام کشورها ایران برزیل ترکیه مصر
وزن (کیلوگرم) 226 200 200 330
طول (متر) 1.38 1.05 1.1 1.4
عرض (متر) 0.68 0.6 0.6 0.9
ارتفاع (متر) 1.22 0.5 0.95 0.65

ماشینهای قسمت حلاجی:

به طوری که قبلاً گفته شد هدفهای استفاده از ماشینهای قسمت حلاجی عبارتند از:

  • باز کردن و تمیز کردن الیاف
  • مخلوط کردن الیاف
  • تبدیل الیاف به صورت لایه و پیچیدن آن به شکل متکا در سیستمهای پیشرفته تهیه لایه الیاف به صورت متکا صورت نمیگیرد، بلکه الیاف به صورت باز توسط جریان هوا از آخرین مرحله حلاجی به ماشین کارد تحویل میشود که این روش به نام سیستم شوت فید نامیده می شود.

 دستگاه بازکننده اتوماتیک:

برای بازکردن و مخلوط کردن الیاف از چندین روش استفاده میشود که یک نوع از جدیدترین سیستم بازکننده که به طور اتوماتیک کار میکند، در شکل نشان داده شده است.

blow room

این سیستم برای بازکردن تمام انواع الیاف پنبه و یا الیاف مصنوعی که به صورت بریده به مصرف می رسند، طراحی شده و روی ریل مخصوصی حرکت کرده و الیاف به طور اتوماتیک و مداوم توسط تیغه های مخصوصی برداشته می شود، بدون اینکه صدمه ای به الیاف وارد شود. شکل زیر نمایی از آن را نشان می دهد.

باز کننده