بنابه تعریف ارائه شده از سوی FTC، الیاف اکریلیک به هر گونه پلیمر مصنوعی با زنجیره های بلند که حداقل دارای، %85 وزنی از واحد های اکریلونیتریل (-CH 2-CH(CN)-) باشد اطلاق می شود . چنانچه نسبت وزنی واحد های اکریلونیتریل بین 35 تا 84 درصد باشد به آن الیاف مداکریلیک گفته می شود . در واقع الیاف اکریلیک و مداکریلیک زیرشاخه های الیاف پلی اکریلونیتریل را تشکیل می دهند.

برای تهیه الیاف اکریلیک در بیشتر موارد مقادیر 5 الی 10 منومر دیگر مثل ، متیل اکریلات ، متیل متاکریلریت ، متیل استات و ونیل استات با اکریلونیتریل کوپلیمریزه می گردد، تا حلالیت آن در حلال های مختلف و همچنین نفوذ رنگینه به داخل آن افزایش یابد . الیاف اکریلیک در 3 شکل نخ فیلامنت ، تاو برای تهیه تاپس و الیاف بریده شده کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد.

الیاف اکریلیک با توجه به شرایط ریسندگی با سطوح مقاطع مختلف تولید می شوند . بطور کلی الیافی که در سیستم ترریسی تولید شده اند، دارای سطح گرد و یا لوبیایی شکل می باشند . الیاف تولیدی در سیستم خشک ریسی ممکن است دارای سطح مقطع تخت ( صاف ) یا داگ – بن باشند.

الیاف اکریلیک دارای خاصیت برگشت پذیری بالایی در برابر ازدیاد طول های کوچک می باشند . این مقدار حدود 90 الی 95 درصد در 1 درصد ازدیاد طول می باشد. برگشت پذیری از مقادیر ازدیاد طول بالاتر کاهش یافته ، و به 50 تا 60 درصد در 10 درصد ازدیاد طول می رسد . بطور کلی خصوصیات برگشت پذیری الیاف اکریلیک شبیه به الیاف پشم است.

میزان جذب آب اکریلیک نسبتاً کم می باشد . رطوبت بازیافتی الیاف اکریلیک حدود 1 تا 3 درصد می باشد . در دمای 20 درجه سانتیگراد و 95 درصد، رطوبت بازیافتی این الیاف به 2 تا 5 درصد افزایش می یابد.

الیاف اکریلیک فاقد نقطه ذوب حقیقی می باشد ولی در دمای 215-225 درجه سانتیگراد تمایل به چسبندگی به سطوح فلزی در حالتی که به آن فشرده شود دارد. در دماهای بالا استحکام الیاف اکریلیک ، چندان دستخوش آسیب دیدگی نمی شود. مقدار استحکام پس از قرارگیری الیاف به مدت 100 ساعت در دمای 155 درجه سانتیگراد به 96 درصد مقدار اولیه تقلیل مییابد.

معمول ترین و مهم ترین الیاف برای تولید نخهای های بالک، اکریلیک است . دو جزء مخلوط به صورت تاپس ( فتیله ضخیم )، معمولاً توسط ماشین های گیل باکس سیستم ریسندگی نیمه فاستونی مخلوط گردیده و بعد از ریسندگی و دولاتابی ( در صورت لزوم ) استراحت داده می شود ، قدرت جمع شدگی این الیاف توسط میزان کشش و دمای تثبیت آنها مشخص می گردد و یکنواخت بودن مخلوط از اهمیت زیادی برخوردار است. یک جزء نخ که در استراحت منقبض می گردد جزء جمع شونده و جزء دیگری که منقبض نمی گردد و یا اینکه درصد انقباض بسیار پائینی را دارد، جزء غیر جمع شونده نام دارد.